https://abfarhamedan.ir

اساسنامه

اساس نامه و وظایف
اساسنامه و شرح وظایف کلی شرکتهاي آب و فاضلاب روستايي
شماره ۲۷۲۲/ت ۲۸۲۲۵ ۲/۲/۱۳۸۲
وزارت نیرو
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ بنا به پيشنهاد شماره ۶۹۴۴۲/۲۰/۱۰۰ مورخ  ۱۳۸۱/۷/۱۲وزارت نيرو و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۹ – اساسنامه شرکت هاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان را به شرح زير تصويب نمود
.
اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستايي استانها
فصل اول – کلیات و سرمایه
ماده ۱- نام شرکت ، شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایي استان است كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود .
ماده ۲- هدف شرکت ایجاد ، توسعه ، نگهداری ، بهره برداري ، بازسازي و مرمت تاسيسات مربوط به تامين انتقال ، تقسيم و توزيع آب شرب و بهداشتي ، جمع آوري و انتقال و دفع بهداشتي فاضلاب روستاها مي باشد .
ماده ۳- مرکز اصلی شرکت ، شهر مركز استان خواهد بود .
ماده ۴- نوع شرکت ، سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و مشمول ضوابط و مقررات مطرح در قوانين ذي ربط بوده و طبق اصول بازرگاني و مقررات اساسنامه و آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي خود اداره مي شود .
ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است .
ماده ۶- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ پنج میليون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ريال که به پانصد سهم ده هزار(۱۰/۰۰۰) ريالي منقسم گرديده است و تماما متعلق به شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور مي باشد .
تبصره – تغییرات سرمايه با رعايت قوانين مربوط صرفا با تصويب مجمع عمومي فوق العاده انجام خواهد شد
.
شرح وظایف کلی شرکت
فصل دوم – موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده ۷- برای نیل به اهداف مندرج در اين اساسنامه شرکت با رعايت مقررات و قوانين مربوط مجاز به اقدامات زير مي باشد :
۱- مطالعه و اجرای طرحهای ايجاد و توسعه تاسيسات مربوط به تامين ، انتقال و توزيع آب آشاميدني و بهداشتي روستاها .
۲- مطالعه و اجرای طرحهای دفع بهداشتي فاضلاب روستاها (اعم از جمع آوري ، انتقال و تصفيه ) .
۳- نگهداری و بهره برداری از تاسيسات مرتبط با آب آشاميدني و بهداشتي روستاها نظير چاهها ، آبگيرها ، تصفيه خانه ها ، مخازن ، ايستگاههاي پمپاژ ، خطوط انتقال ، سيستمهاي کنترل و شبکه هاي توزيع .
۴- نگهداری و بهره برداری از تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها نظير خطوط انتقال ، شبکه جمع آوري و تصفيه خانه .
۵- مرمت ، بازسازی و توسعه شبکه ها و تاسیسات آب آشاميدني و تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستايي و حفاظت از حريم آنها .
۶- تامین آب آشامیدني در شبکه هاي روستايي بر اساس استانداردهاي مصوب و در چارچوب برنامه ها و مصوبات وزارت نيرو.
۷- بهره برداری و اداره تاسیسات مرتبط با وظايف که در اختيار شرکت گذارده مي شود .
۸- اخذ هر گونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلي و خارجي ، عرضه اوراق مشارکت داخلي و پيش فروش انشعاب و ساير روشهاي تامين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي ربط .
۹- خرید خدمات از بخش غیردولتي براي انجام امور مطالعاتي ، اجرايي ، بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب و فاضلاب روستايي و خدمات مشترکين به منظور کاهش هزينه ها ، افزايش بهره وري و ارتقاي سطح خدمات .
۱۰- انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتي در امور آب و فاضلاب روستايي .
۱۱- همکاری و اشتراک مساعی با موسسات ذي ربط در پژوهش و بررسي به منظور توسعه علمي ، فني و اقتصادي در امور مربوط با اهداف و وظايف شركت .
۱۲- انجام هر گونه عملیات و معاملات که برای مقاصد شرکت ضروري و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شركت باشد .
تبصره – شرکت مجاز به ایجاد شرکت با سرمایه گذاري در ساير شركتها نمي باشد .
فصل سوم – ارکان شرکت
ماده ۸- ارکان شرکت به شرح زیر می باشد :
۱- مجمع عمومی
۲- هیئت مدیره و مدير عامل
۳- بازرس و حسابرس
الف – مجمع عمومی
ماده ۹- نمایندگی سهام در مجامع عمومي شرکت با اعضاي هيئت مديره شرکت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور و رياست آن به عهده معاون وزير نيرو و رئيس هيات مديره شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور مي باشد .
ماده ۱۰- مجامع عمومی شرکت عبارتند از :
۱- مجمع عمومی عادی
۲- مجمع عمومی فوق العاده
ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالي دو بار تشکيل خواهد شود . يک بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس و حسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستورجلسه مجمع عمومي ذكر شده است . بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستورجلسه مجمع عمومي قيد شده است .
تبصره – مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت رئيس مجمع و يا به تقاضاي اکثريت اعضاي مجمع با رئيس هيئت مديره و يا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئيس مجمع مي تواند تشكيل شود .
ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومي فوق العاده با حضور اکثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اکثريت آراي كل اعضاء و در مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضاء معتبر خواهد بود . دعوت مجمع اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز از تاريخ تشكيل مجمع عمومي قرارداد بايد همراه دعوت نامه براي اعضاي مجمع ارسال شود .
ماده ۱۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :
۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلي و برنامه هاي عمليات آتي شرکت .
۲- رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه شرکت .
۳- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ويژه شرکت .
۴- انتخاب یا عزل رئیس و اعضاي هيئت مديره و بازرس و حسابرس شرکت .
۵- تعیین حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره .
۶- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت .
۷- تصویب آیين نامه هاي مالي ، معاملاتي و اموال شرکت با رعايت مقررات مربوط .
۸- بررسی و تائید بهاي تمام شده آب مصرفي و خدمات جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و برقراري انشعاب بر اساس گزارش بازرس قانوني و ارائه آن به وزارت نيرو .
۹- بررسی و تائید نرخ و آبونمان آب مصرفي و کامزد و آبونمان جمع آوري و دفع فاضلاب روستاها و هزينه هاي برقراي انشعاب با در نظر گرفتن بهاي تمام شده و ارائه آن به وزارت نيرو براي طي مراحل تصويب و ابلاغ تعرفه هاي مربوط .
۱۰- تصویب آئین نامه استخدامي شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شرکت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور و ساير مقررات مربوط .
۱۱- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعيين سقف بستهاي مورد نياز و برنامه هاي جذب و تعديل نيروي انساني .
۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هيئت مديره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين دارو و همچنين استرداد دعوي با رعايت مقررات مربوط .
۱۳- تعیین روزنامه کثير الانتشار به منظور درج آگهي هاي شرکت .
۱۴- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتي که طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شرکت است و مواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است .
ماده ۱۴- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زير مي باشد :
۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش يا کاهش سرمايه شرک و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب .
۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب .
ب – هیئت مدیره و مدير عامل
ماده ۱۵- هیئت مدیره شرکت مرکب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت انتخاب مي شوند . اعضاي هيئت مديره مي بايد مي بايد به صورت تمام وقت در شركت و يا شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور و يا يكي از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور اشتغال داشته باشند . اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است .
ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی مي تواند يک نفر عضو علي البدل بعنوان جايگزين اعضاي اصلي هيئت مديره انتخاب کند كه در صورت فوت يا استعفا با هر دليل ديگر كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاي اصلي هيئت مديره ( به تشخيص رئيس هيئت مديره شركت مادر تخصصي ) غير ممكن گردد ، عضو علي البدل جايگزين خواهد شد .
تبصره – عضو علی البدل هیئت مديره از بين کارکنان شركت انتخاب مي شود .
ماده ۱۷- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اکثريت آراي موافق كل اعضاء اتخاذ خواهد گرديد .
ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه يکبار و به طور منظم در محل شرکت تشكيل و دستورجلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رئيس هيئت مديره براي اعضاء ارسال خواهد شد . در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رئيس هيئت مديره الزامي نخواهد بود .
ماده ۱۹- هیئت مدیره داراي دفتري خواهد بود که صورتجلسات هيئت مديره در آن با درج نظر مخالفين ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد . مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره مي باشد .
ماده ۲۰- هیئت مدیره براي انجام هر گونه عمليات و معاملات که مرتبط با موضوع فعاليت شرکت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است .
هیئت مدیره همچنين داراي اختياراتي به شرح زير مي باشد :
۱- پیشنهاد خط مشی و برنامه هاي کلان شرکت به مجمع عمومي .
۲- تائید برنامه عملیاتي شرکت اعم از بهره برداري و توسعه تاسيسات .
۳- رسیدگی و تاييد بودجه سالانه ، گزارش عملکرد سالانه و صورتهاي مالي شرک و ارائه آن به مجمع عمومي .
۴- تائید آئین نامه هاي مالي ، معاملاتي ، اموال و استخدامي شرکت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب .
۵- تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی ، فني ، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شرکت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسناممه .
۶- تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدير عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات .
۷- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عمليات ، معاملات و فعاليتهاي شرکت .
۸- بررسی و پیشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي .
۹- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني به مجمع عمومي .
۱۰- تصویب تشکیلات تفصيلي شرکت در چارچوب تشكيلات كلان و سقف بستهاي سازماني شركت و اعلام به مجمع عمومي .
۱۱- هیئت مدیره موظف است صورتهاي مالي شرکت و گزارش هيئت مديره را در مهلت مقرر قانوني براي شرکت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور و همچنين به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس و حسابرس شركت ارسال نمايد .
۱۲- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوي به مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط .
۱۳- انتخاب مدیر عامل و پیشنهاد وي به رئيس مجمع عمومي شرکت براي صدور حکم .
۱۴- بررسی و تصویب دستورالعمل هاي داخلي لازم براي اداره شرکت .
۱۵- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد براي وضع ذخيره به مجمع عمومي .
۱۶- هیئت مدیره به مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد .
ماده ۲۱- مدیر عامل بالاترین مقام اجرايي شرکت بوده که براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب مي شود . مدير عامل در حدود قوانين و مقررات اين اساسنامه مسئول اداره كليه امور شرك مي باشد .
مدیر عامل می تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يک از کاركنان شركت تفويض نمايد .
ماده ۲۲- وظایف مدیر عامل به شرح زير مي باشد :
۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هيئت مديره و مجمع عمومي .
۲- تهیه ، تنظیم و پيشنهاد خط مشي ، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شرکت به هيئت مديره .
۳- پیش بیني اعتبار لازم براي خريد خدمات پشتيباني فني ، تحقيقاتي ، تدارکاتي و آموزشي در بودجه شرکت .
۴- تهیه و تنظیم صورتهاي مالي سالانه شرکت و ارايه آن به هيئت مديره .
۵- تعیین روشهاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذي ربط .
۶- پیشنهاد آیين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي شرکت به هيئت مديره .
۷- پیشنهاد تشکیلات تفصيلي شرکت به هيئت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي .
۸- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه هاي شرکت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شرکت در حدود قوانين و مقررات مربوط .
۹- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عمليات شرکت به استثناي آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است .
۱۰- عزل و نصب کلیه کاركنان شركت ، تعیين حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفيع و تنبيه آنها بر اساس مقررات و آئين نامه هاي مصوب .
ماده ۲۳- مدیر عامل نماینده قانوني شرکت در کليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق نوكيل به غير را دارد . مدير عامل مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيئت مديره نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد .
ماده ۲۴- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها مي بايد به امضاي مدير عامل ( يا نماينده وي ) و يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره ( يا نماينده منتخب هيئت مديره ) برسد . مكاتبات اداري به امضاي مدير عامل يا نمايندگان وي خواهد رسيد . كليه چكها علاوه بر امضاي افراد فوق الذكر به امضاي ذيحساب و يا نماينده وي نيز خواهد رسيد .
ماده ۲۵- در صورت انقضای مدت مدیريت مدير عامل ، اقدامات او تا تعيين مدير عامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت .
ج – بازرس و حسابرس
ماده ۲۶- شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد .
تبصره ۱- اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نبايد مانع جريان کارهاي عادي شرکت گردد .
تبصره ۲- مجمع عمومی عادی مي تواند بازرس و حسابرس علي البدل انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نبود ، حسب تشصيص رئيس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد .
فصل چهارم – صورتهای مالی
ماده ۲۷- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پايان اسفند ماه همان سال مي باشد .
ماده ۲۸- صورتهای مالی شرکت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر قانوني در اختيار بازرس و حسابرس قرار داده شود .
ماده ۲۹- شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند (۳) ماده (۲۲) اساسنامه را برای انجام خدمات معيت به شرکت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور اختصاص دهد .
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده ۳۰- این شرکت از نظر سیاستها ، برنامه ها و فعاليتهاي توسعه و بهره برداري تابع ضوابط و مقررات وزارت نيرو خواهد بود .
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۷۶۷/۳۰/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴  شورای نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است .
معاون اول رئیس جمهور – محمد رضا عارف

 

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان

شماره اقتصادی: 4111796947849
شناسه ملی: 10861124452
کد پستی: 6617679351

آخرین ویرایش در12 دسامبر 2017 ساعت 11:29