https://abfarhamedan.ir

کارشناس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان:

آبرسانی سیار در روستاها بر اساس نیازروستا انجام می شود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان؛ محمد رنجبرکرمی با اشاره به شمار آبرسانی های سیاردر سه ماه نخست سال جاری؛ اظهارداشت: در فروردین ماه سال جاری در مجموع ۴۱ روستا به صورت سیار آبرسانی شدند که از این تعداد ۱۱ روستا جزء روستاهای غیر تحت پوشش و ۳۰ روستا جزء روستاهای تحت پوشش شرکت آبفار بوده اند.

وی با این توضیح که البته تعدادی از این روستاها به صورت دائم و تعدادی به صورت موقت نیازمند آبرسانی سیار بوده اند و آبرسانی بر این اساس انجام شده است؛اظهارداشت: در فروردین ماه امسال از ۴۱ روستای مذکور؛تنها ۲ روستا در شهرستان مدان  ۱۴ روستا در شهرستان فامنین به صورت دائم نیازمند آبرسانی سیار بودند و مابقی روستاها در شرایط بحرانی و آبرسانی دائم قرار نداشتند.

رنجبر کرمی عنوان کرد: بر همین اساس در فروردین ماه سال جاری؛ ۷ هزارو ۱۹۷ خانوار در ۴۱ روستای  مذکوراستان توسط ۱۲۹ سرویس با حجم یک هزارو ۴۲۲ متر مکعب آب به صورت سیار آبرسانی شدند.

وی باردیگر با تاکید بر اینکه در فروردین ماه تنها دو شهرستان همدان و فامنین به صورت دائم  نیازمند آبرسانی سیاربودند؛ خاطرنشان کرد: بر همین اساس در بازه زمانی مذکور؛ ۸۸۷ خانوار از ۷ هزارو ۱۹۷ خانوار ذکر شده؛ به صورت دائم تحت آبرسانی سیار بودند و مابقی روستاها بدون نیاز به آبرسانی دائم؛  تنها براساس ضرورت تحت آبرسانی سیار قرار گرفتند.

وی در ادامه ضمن اشاره به آبرسانی سیار در اردیبهشت ماه سال جاری گفت:همچنین در دومین ماه از امسال؛۳۶ روستا به صورت سیار آبرسانی شدند که از این تعداد ۹ روستا جزء روستاهای غیر تحت پوشش و ۲۷ روستا جزء روستاهای تحت پوشش شرکت آبفار استان بودند.

محمد رنجبر کرمی افزود: از ۳۶ روستای مذکور  تنها ۱۶ روستا به صورت دائم نیازمند آبرسانی سیار بودند و مابقی تنها در زمانهای مورد نیاز و بر حسب ضرورت تحت آبرسانی سیار قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه در اردیبهشت ماه سال جاری ۶ هزارو ۸۴ خانوار در ۳۶ روستای مذکور به صورت موقت و دائم تحت پوشش آبرسانی سیار شرکت آب و فاضلاب روستایی اسان همدان قرار گرفتند؛ یادآورشد: بر همین اساس ۸۴ سرویس آب در اردیبهشت ماه امسال به روستاهای مذکور انتقال داده شد.

کارشناس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان عنوان کرد: در دومین ماه از سال جاری نیز؛ تنها ۱۶ روستا از روستاهای تابعه دو شهرستان همدان و فامنین، به صورت دائم نیازمند آبرسانی سیار بودند که این نوع از خدمت رسانی نیز دربازه زمانی یادشده به انجام رسید.

وی در خصوص آبرسانی سیار درخرداد ماه سال جاری نیز گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده؛ در سومین ماه از امسال ۳۴ روستا تحت آبرسانی سیار قرار گرفتند؛که از این تعداد؛ ۲۷ روستا جزء روستاهای تحت پوشش و مابقی جزء روستاهای غیر تحت پوشش بودند.

وی باردیگر با این توضیح که از ۳۴ روستای مذکور تنها تعدادی نیازمند آبرسانی دائم بودند؛ گفت: از این تعداد؛ در خرداد ماه سال جاری فقط ۱۶ روستا تماما تحت آبرسانی سیار بودند و مابقی روستاها بر اساس نیازبه صورت موقت آبرسانی شدند.

رنجبر کرمی همچنین بیان کرد: در خرداد ماه امسال در ۳۴ روستای مذکور ۴ هزارو ۵۸۳ خانوار تحت آبرسانی سیار قرار گرفتند که از این تعداد ۸۸۷ خانوار به صورت دائم آبرسانی شدند.

وی درنهایت خاطرنشان کرد: درسومین ماه از سال جاری ۱۰۸ سرویس آب با یک هزارو ۵۲ مترمکعب  حجم به ۳۴ روستای مذکور انتقال داده شد.

 

انتهای پیام/

 

 

 

نظرات بسته شده است.