https://abfarhamedan.ir

کارشناس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان:

آبرسانی سیار در روستاها بر اساس نیازروستا انجام می شود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان؛ محمد رنجبرکرمی با اشاره به شمار آبرسانی های سیاردر سه ماه نخست سال جاری؛ اظهارداشت: در فروردین ماه سال جاری در مجموع 41 روستا به صورت سیار آبرسانی شدند که از این تعداد 11 روستا جزء روستاهای غیر تحت پوشش و 30 روستا جزء روستاهای تحت پوشش شرکت آبفار بوده اند.

وی با این توضیح که البته تعدادی از این روستاها به صورت دائم و تعدادی به صورت موقت نیازمند آبرسانی سیار بوده اند و آبرسانی بر این اساس انجام شده است؛اظهارداشت: در فروردین ماه امسال از 41 روستای مذکور؛تنها 2 روستا در شهرستان مدان  14 روستا در شهرستان فامنین به صورت دائم نیازمند آبرسانی سیار بودند و مابقی روستاها در شرایط بحرانی و آبرسانی دائم قرار نداشتند.

رنجبر کرمی عنوان کرد: بر همین اساس در فروردین ماه سال جاری؛ 7 هزارو 197 خانوار در 41 روستای  مذکوراستان توسط 129 سرویس با حجم یک هزارو 422 متر مکعب آب به صورت سیار آبرسانی شدند.

وی باردیگر با تاکید بر اینکه در فروردین ماه تنها دو شهرستان همدان و فامنین به صورت دائم  نیازمند آبرسانی سیاربودند؛ خاطرنشان کرد: بر همین اساس در بازه زمانی مذکور؛ 887 خانوار از 7 هزارو 197 خانوار ذکر شده؛ به صورت دائم تحت آبرسانی سیار بودند و مابقی روستاها بدون نیاز به آبرسانی دائم؛  تنها براساس ضرورت تحت آبرسانی سیار قرار گرفتند.

وی در ادامه ضمن اشاره به آبرسانی سیار در اردیبهشت ماه سال جاری گفت:همچنین در دومین ماه از امسال؛36 روستا به صورت سیار آبرسانی شدند که از این تعداد 9 روستا جزء روستاهای غیر تحت پوشش و 27 روستا جزء روستاهای تحت پوشش شرکت آبفار استان بودند.

محمد رنجبر کرمی افزود: از 36 روستای مذکور  تنها 16 روستا به صورت دائم نیازمند آبرسانی سیار بودند و مابقی تنها در زمانهای مورد نیاز و بر حسب ضرورت تحت آبرسانی سیار قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه در اردیبهشت ماه سال جاری 6 هزارو 84 خانوار در 36 روستای مذکور به صورت موقت و دائم تحت پوشش آبرسانی سیار شرکت آب و فاضلاب روستایی اسان همدان قرار گرفتند؛ یادآورشد: بر همین اساس 84 سرویس آب در اردیبهشت ماه امسال به روستاهای مذکور انتقال داده شد.

کارشناس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان عنوان کرد: در دومین ماه از سال جاری نیز؛ تنها 16 روستا از روستاهای تابعه دو شهرستان همدان و فامنین، به صورت دائم نیازمند آبرسانی سیار بودند که این نوع از خدمت رسانی نیز دربازه زمانی یادشده به انجام رسید.

وی در خصوص آبرسانی سیار درخرداد ماه سال جاری نیز گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده؛ در سومین ماه از امسال 34 روستا تحت آبرسانی سیار قرار گرفتند؛که از این تعداد؛ 27 روستا جزء روستاهای تحت پوشش و مابقی جزء روستاهای غیر تحت پوشش بودند.

وی باردیگر با این توضیح که از 34 روستای مذکور تنها تعدادی نیازمند آبرسانی دائم بودند؛ گفت: از این تعداد؛ در خرداد ماه سال جاری فقط 16 روستا تماما تحت آبرسانی سیار بودند و مابقی روستاها بر اساس نیازبه صورت موقت آبرسانی شدند.

رنجبر کرمی همچنین بیان کرد: در خرداد ماه امسال در 34 روستای مذکور 4 هزارو 583 خانوار تحت آبرسانی سیار قرار گرفتند که از این تعداد 887 خانوار به صورت دائم آبرسانی شدند.

وی درنهایت خاطرنشان کرد: درسومین ماه از سال جاری 108 سرویس آب با یک هزارو 52 مترمکعب  حجم به 34 روستای مذکور انتقال داده شد.

 

انتهای پیام/

 

 

 

نظرات بسته شده است.