https://abfarhamedan.ir

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شماره مناقصه :۹۸۳۰۴۸

مرحله  دوم – نوبت اول  

روز دوشنبه مورخ :۲۵/۹/۱۳۹۸

شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات جاری خود موضوع ذیل را طبق مشخصات فنی موجود از طریق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت یک مرحله ایبه پیمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار نماید .

 • نوع ، کیفیت و کمیت کالا و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
 • ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت ۹۰روز معتبر بوده و برای ۹۰روز دیگر قابل تمدید باشد.
 • تضمین شرکت در مناقصه(فرآیند ارجاع کار): طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹/ه مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ هیئت وزیران

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام در سایت فوق الاشاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.

 • کلیه واجدین شرایط می توانند اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر از مورخه ۲۵/۹/۹۸ تا مورخ ۳۰/۹/۹۸ دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم شامل پاکات الف، ب و ج را تهیه و تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ نسبت به بارگزاری اسناد به صورت فایل PDF در سامانه اقدام نمایند. در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) در پاکت مهر و موم شده تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ به دبیر خانه شرکت الزامی می باشد .
 • بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز چهارشنبه مورخ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ راس ساعت ۹ در محل کمیسیون معاملات این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می شود.
 • متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  ۳۲۵۱۶۹۰۰-۰۸۱ تماس حاصل نمایند .
 • الزاميست پيمانكار بر اساس صلاحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصلاح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف ، ضمانت نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد .
 • به پیشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی (HSE) الزامی است.
 • ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.
 • برنده باید دارای کد معاملاتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسلامی باشد .
 • آدرس شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک
 • پايگاه اطلاع رساني مناقصات كشور : iets.mporg.ir
 • شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان   :  Abfarhamedan.ir

 

پروژه روستا/مجتمع شهرستان مدت اجرا   (ماه) مبلغ اوليه    (ریال) شاخص تعديل مبلغ ضمانتنامه (ریال) حداقل رتبه تهيه مصالح
انجام خدمات امور مشترکین روستاهای تحت پوشش بهار ۱۲ ۴٫۱۰۸٫۲۹۲٫۵۰۰ ندارد ۲۰۵٫۴۵۰٫۰۰۰ خدمات یا آب پیمانکار

 

بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب روستائی  استان همدان

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شماره مناقصه : ۹۸۳۰۴۸

مرحله دوم- نوبت دوم  

روزچهارشنبه مورخ :۲۷/۹/۱۳۹۸

شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات جاری خود موضوع ذیل را طبق مشخصات فنی موجود از طریق برگزاری  مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت یک مرحله ایبه پیمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار نماید .

 • نوع ، کیفیت و کمیت کالا و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
 • ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت ۹۰روز معتبر بوده و برای ۹۰روز دیگر قابل تمدید باشد.
 • تضمین شرکت در مناقصه(فرآیند ارجاع کار): طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹/ه مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ هیئت وزیران

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام در سایت فوق الاشاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.

 • کلیه واجدین شرایط می توانند اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر از مورخه ۲۵/۹/۹۸ تا مورخ ۳۰/۹/۹۸ دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم شامل پاکات الف، ب و ج را تهیه و تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ نسبت به بارگزاری اسناد به صورت فایل PDF در سامانه اقدام نمایند. در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) در پاکت مهر و موم شده تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ به دبیر خانه شرکت الزامی می باشد .
 • بازگشائی پاکات پیشنهادی در روزچهار شنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ راس ساعت ۹ در محل کمیسیون معاملات این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می شود.
 • متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  ۳۲۵۱۶۹۰۰-۰۸۱ تماس حاصل نمایند .
 • الزاميست پيمانكار بر اساس صلاحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصلاح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف ، ضمانت نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد .
 • به پیشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی (HSE) الزامی است.
 • ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.
 • برنده باید دارای کد معاملاتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسلامی باشد .
 • آدرس شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک
 • پايگاه اطلاع رساني مناقصات كشور : iets.mporg.ir
 • شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان   :  Abfarhamedan.ir

 

پروژه روستا/مجتمع شهرستان مدت اجرا   (ماه) مبلغ اوليه    (ریال) شاخص تعديل مبلغ ضمانتنامه (ریال) حداقل رتبه تهيه مصالح
انجام خدمات امور مشترکین روستاهای تحت پوشش بهار ۱۲ ۴٫۱۰۸٫۲۹۲٫۵۰۰ ندارد ۲۰۵٫۴۵۰٫۰۰۰ خدمات یا آب پیمانکار

 

بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب روستائی  استان همدان

 

نظرات بسته شده است.