https://abfarhamedan.ir

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید  مناقصه عمومی

شماره مناقصه : ۹۸۳۰۶۱

مرحله دوم- نوبت اول

روز دوشنبه مورخ : ۲۱/۱۱/۱۳۹۸

شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود براساس فهرست بهای سال ۱۳۹۸ از طریق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت یک مرحله ایبه پیمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار نماید .

 • نوع ، کیفیت و کمیت کالا و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
 • انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ ۳۰% مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضایت نامه از کارفرما ضروری است .
 • ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت ۹۰روز معتبر بوده و برای ۹۰روز دیگر قابل تمدید باشد.
 • تضمین شرکت در مناقصه(فرآیند ارجاع کار): طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹/ه مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ هیئت وزیران

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام در سایت فوق الاشاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.

 • کلیه واجدین شرایط می توانند اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر از مورخه ۲۱/۱۱/۹۸ تا مورخ ۲۶/۱۱/۹۸ دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم شامل پاکات الف، ب و ج را تهیه و تا ساعت ۱۹ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۸ نسبت به بارگزاری اسناد به صورت فایل PDF در سامانه اقدام نمایند. در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) در پاکت مهر و موم شده تا ساعت ۱۴ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۸ به دبیر خانه شرکت الزامی می باشد .
 • بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز پنجشنبه مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۸ راس ساعت ۹ در محل کمیسیون معاملات این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می شود.
 • متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  ۳۲۵۱۶۹۰۰-۰۸۱ تماس حاصل نمایند .
 • الزامیست پیمانکار بر اساس صلاحیت و ظرفیت کاری مورد تائید از مراجع ذیصلاح قیمت پیشنهادی خود را تسلیم که درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط می گردد .
 • به پیشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی (HSE) الزامی است.
 • ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.
 • برنده باید دارای کد معاملاتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسلامی باشد .
 • آدرس شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک
 • پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور : iets.mporg.ir
 • شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان   :  Abfarhamedan.ir

 

عنوان پروژه روستا/مجتمع شهرستان مدت اجرا   (ماه) مبلغ اولیه    (ریال) شاخص تعدیل مبلغ ضمانتنامه (ریال) حداقل رتبه تهیه مصالح
فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی چنارعلیا اسدآباد ۷ ۹٫۱۴۱٫۶۵۲٫۷۴۶ دارد ۴۵۷٫۱۰۰٫۰۰۰ آب پیمانکار

 

بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستائی  استان همدان

 

 

 

 

 

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شماره مناقصه : ۹۸۳۰۶۱

مرحله دوم  – نوبت دوم  

روز چهارشنبه مورخ :۲۳/۱۱/۱۳۹۸

شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود براساس فهرست بهای سال ۱۳۹۸ از طریق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت یک مرحله ایبه پیمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار نماید .

 • نوع ، کیفیت و کمیت کالا و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
 • انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ ۳۰% مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضایت نامه از کارفرما ضروری است .
 • ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت ۹۰ روز معتبر بوده و برای ۹۰ روز دیگر قابل تمدید باشد.
 • تضمین شرکت در مناقصه(فرآیند ارجاع کار): طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹/ه مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ هیئت وزیران

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام در سایت فوق الاشاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.

 • کلیه واجدین شرایط می توانند اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر از مورخه ۲۱/۱۱/۹۸ تا مورخ ۲۶/۱۱/۹۸ دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم شامل پاکات الف، ب و ج را تهیه و تا ساعت ۱۹ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۸ نسبت به بارگزاری اسناد به صورت فایل PDF در سامانه اقدام نمایند. در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) در پاکت مهر و موم شده تا ساعت ۱۴مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۸ به دبیر خانه شرکت الزامی می باشد .
 • بازگشائی پاکات پیشنهادی در روزپنجشنبه مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۸ راس ساعت ۹ در محل کمیسیون معاملات این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می شود.
 • متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  ۳۲۵۱۶۹۰۰-۰۸۱ تماس حاصل نمایند .
 • الزامیست پیمانکار بر اساس صلاحیت و ظرفیت کاری مورد تائید از مراجع ذیصلاح قیمت پیشنهادی خود را تسلیم که درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط می گردد .
 • به پیشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی (HSE) الزامی است.
 • ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.
 • برنده باید دارای کد معاملاتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسلامی باشد .
 • آدرس شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک
 • پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور : iets.mporg.ir
 • شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان   :  Abfarhamedan.ir

 

پروژه روستا/مجتمع شهرستان مدت اجرا   (ماه) مبلغ اولیه    (ریال) شاخص تعدیل مبلغ ضمانتنامه (ریال) حداقل رتبه تهیه مصالح
فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی چنارعلیا اسدآباد ۷ ۹٫۱۴۱٫۶۵۲٫۷۴۶ دارد ۴۵۷٫۱۰۰٫۰۰۰ آب پیمانکار

 

بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستائی  استان همدان

 

نظرات بسته شده است.