https://abfarhamedan.ir

تجهیز خودروهای امدادی و تانکرهای سیار به تجهیزات زمستانی

رئیس اداره بحران، بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان به تجهیز خودروهای امدادی و تانکرهای سیار به تجهیزات زمستانی و به روز نگهداشتن آنها به منظور بهره گیری درشرایط اضطراری در فصل سرد سال اشاره کرد.

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 983035 مرحله اول - نوبت اول   روز چهارشنبه مورخ : 8/8/1398 شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود براساس فهرست بهای سال 1398…

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه :983033 مرحله اول  - نوبت اول  روزچهار شنبه مورخ :8/8/1398 شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود براساس قیمت پیشنهادی از طریق…