http://abfarhamedan.ir
مرور رده

مناقصه ها

مناقصه شماره ۹۷۳۰۱۰

آگهی  مناقصه عمومی شماره مناقصه :973010 مرحله اول  - نوبت اول   روز یکشنبه مورخ :20/3/1397 شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی  خود پروژهذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود بر اساس فهرست بهای سال 96 از…

مناقصه شماره ۹۷۳۰۰۸

آگهی  مناقصه عمومی شماره مناقصه :973008 مرحله اول  - نوبت اول   روز یکشنبه مورخ :13/3/1397 شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی  خود پروژهذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود بر اساس فهرست بهای سال 96 از…

آگهی مناقصه شماره ۹۷۳۰۰۷

آگهی  مناقصه عمومی شماره مناقصه :973007 مرحله اول  - نوبت اول   روز دوشنبه مورخ :7/3/1397 شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی  خود پروژهذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود بر اساس فهرست بهای سال 96 از طریق…

مناقصه شماره ۹۷۳۰۰۶

آگهی  مناقصه عمومی شماره مناقصه :973006 مرحله اول  - نوبت اول   روز پنج شنبه مورخ :3/3/1397 شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات جاری  خود موضوع  ذیل را طبق مشخصات فنی موجود  از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک…

مناقصه شماره ۹۷۳۰۰۵

آگهی  مناقصه عمومی شماره مناقصه :973005 مرحله اول  - نوبت اول   روز پنجشنبه مورخ :3/3/1397 شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی  خود پروژهذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود بر اساس فهرست بهای سال 96 از…

آگهی مناقصه . شماره مناقصه :۹۷۳۰۰۴

آگهی  مناقصه عمومی شماره مناقصه :973004 مرحله اول  - نوبت اول   روز سه شنبه مورخ : 1397/02/25 شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی  خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود بر اساس فهرست بهای سال…

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه :۹۶۳۰۲۳ تجدید مناقصه مرحله دوم- نوبت اول روز پنج شنبه مورخ…

شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی  خود پروژهذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود بر اساس فهرست بهای سال 96 از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک مرحله ای به پيمانكاران واجد شرايط و داراي تجربه و سوابق…