https://abfarhamedan.ir

اطلاعات مکانی GIS

دانلود مقاله :

 

1+ ارزیابی صحت طبقه بندی تصویر ماهواره IRS-P6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتی Google Earth به منظور تهیه نقشه پوشش

( فرمت :  PDF حجم:  1 MB  تاریخ بارگذاری : 1مهر 97 )

 

2+ ارزیابی پارک و فضای سبز شهر نهاوند با رویکرد بومشناسی سیمای سرزمین

( فرمت :  PDF حجم:  774KB  تاریخ بارگذاری : 1مهر 97 )

 

3+ آشکارسازی تغییرات پوشش کاربری با استفاده از سنجش از دور

( فرمت :  PDF حجم:  190KB تاریخ بارگذاری : 1مهر 97 )

 

4+ تحلیل تغییرات پوشش/کاربري با استفاده از ماتریس کیفیSWOT

( فرمت :  PDF حجم:  653KB تاریخ بارگذاری : 1مهر 97 )

 

5+

EVALUATION OF LAND USE/COVER CHANGE IN THE TALEGHAN WATERSHED, IRAN, USING LANDSCAPE METRICS

( فرمت :  PDF حجم:  4.3MB  تاریخ بارگذاری : 1مهر 97 )

 

آخرین ویرایش در8 نوامبر 2018 ساعت 01:27